loader image

КГКП «Объединение музеев города Алматы» выражает благодарность Банку ВТБ (Казахстан)

Важнейшей составляющей развития социума является постоянная поддержка различных арт проектов и приобщение всех слоев общества к культуре и искусству. И сейчас как никогда актуален вопрос о благотворительной помощи, ведь огромное…

Продолжить чтение

«Алматы қаласы музейлер бірлестігі» КМҚК ВТБ Банкіне (Қазақстан) алғыс білдіреді

Қоғамның барлық мүшелерін мәдениет пен өнерге баулу, түрлі арт жобаларға тұрақты түрде қолдау көрсету - әлеуметтік дамудың маңызды бөлігі. Қазір қайырымдылық көмек мәселесі айрықша өзекті болып отыр, қаншама жомарт жандар…

Продолжить чтение

On the eve of the 30-th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan, on the occasion of the Day of the city of Almaty — the golden cradle of our Independence, in the museums of the State Enterprise «Association of the Museums of Almaty» of the Department of Culture of Almaty the action «Handing out — Aport apples» was held.

The origin of aport apples, the history of which dates back to Almaty. Russian travelers who explored the Verny fortress describe Almaty as a medieval city with beautiful nature in…

Продолжить чтение

В преддверии 30 – летия Независимости РК, ко Дню города Алматы – золотой колыбели нашей Независимости, в музеях КГКП «Объединение музеев города Алматы» при Управлении культуры города Алматы прошла акция «Раздача яблок — апорт».

Происхождение яблок апорт, история которых берет свое начало именно в Алматы. Русские путешественники, исследовавшие крепость Верный, описывают Алматы как средневековый город с красивой природой в предгорьях Заилийского Алатау. Яблоки, которые…

Продолжить чтение

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында, Тәуелсіздігіміздің алтын бесігі – Алматы қаласының күніне орай, Алматы қаласы Мәдениет басқармасына қарасты «Алматы қаласы музейлер бірлестігі» КМҚК музейлерінде «Апорт алмасын тарату» акциясы өтті.

Тарихын тереңнен алған апорт алмасының шығу тегі дәл осы Алматы қаласында басталған. Верный бекінісін зерттеген орыс саяхатшылары деректерінде Алматы Іле алатауының бөктерінде алма ағаштары жайқалған табиғаты әсем орта ғасырлық қала…

Продолжить чтение

Онлайн выставка «Голос степи»

История скульптуры берет свое начало с давних времен. В то время как каменные скульптуры, изображающие воинов, мать с детьми, широко распространены во время первобытнообщинного строительства, «звериный стиль», разработанный в 8…

Продолжить чтение

«Дала дауысы» онлайн көрмесі

Мүсіндеме тарихы ертеден бастау алады. Алғашқы қауымдық құрылыс кезінде жауынгерлерді, балалы ананы бейнелейтін тас мүсіндер кеңінен тараса, біздің заманымыздан бұрын 8 – 2 ғасырларда дамыған «Аң стилі» ежелгі Мүсіндеменің көрнекті…

Продолжить чтение
Закрыть меню